Belangenbehartiging Europese Cultuurvogel

Welkom op de website van B.E.C.

De vereniging die opkomt voor het belang van de Europese Cultuurvogel en het kweken ervan.

Wilt u hier ook deel van uitmaken? Meld u dan nu aan als lid.

Inloggen kweker

Berichten

 

NIEUWSBRIEF COM NEDERLAND 16-11-2009

Nu duidelijk hoe om te gaan met CITES bijlage X vogels.

In de CITES nieuwsbrief van januari 2009 staat de uitleg hoe om te gaan met een vogelsoort die op BIJLAGE X bij de Uitvoeringsverordening is opgenomen (21 soorten).

Soorten Bijlage X

Hieronder de soorten die momenteel zijn opgenomen in Bijlage X

Wetenschappelijke naam                  

Anas laysanensis                                 

Anas querquedula                              

Aythya nyroca                                   

Branta ruficollis                                

Branta sandvicensis                          

Oxyura leucocephala                                    

Catreus wallichi                                

Colinus virginianus ridgwayi       

Crossoptilon crossoptilon                 

Crossoptilon mantchuricum               

Lophophurus impejanus                   

Lophura edwardsi                             

Lophura swinhoii                              

Polyplectron napoleonis                   

(voorheen Polyplectron emphanum)

Syrmaticus ellioti                               

Syrmaticus humiae                            

Syrmaticus mikado                            

Columba livia                                   

Cyanoramphus novaezelandiae        

Psephotus dissimilis                          

Carduelis cucullata                          

 Gewone naam
Laysan-taling
Zomertaling
Witoogeend
Roodhalsgans
Hawaii-gans
Witkopeend
Wallichs fazant
Noordwest-Mexicaanse boomkwartel
Witte oorfazant
Bruine oorfazant
Himalaya-glansfazant
Edwards’ fazant
Swinhoe’s fazant
Palawan-spiegelpauw

Elliots fazant
Hume’s fazant
Mikadofazant
Rotsduif
Roodvoorhoofdkakariki
Kapparkiet
 Kapoetsensijs
 

 

In artikel 13 van de regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora en Faunawet staat de uitzondering dat vogels genoemd in bijlage X bij de uitvoeringsverordening niet hoeven worden voorzien van een pootring.

2 van de bijlage X soorten (Kapoetsensijs (Carduelis cucullata) en Kapparkiet (Hoodedparkiet) (Psephotus dissimilus) zijn onlangs wel opgenomen in de bijlage bij de Ringenregeling.

Dit heeft voor verwarring gezorgd. Immers de vogels die in de bijlage bij de ringenregeling zijn opgenomen moeten wettelijk wel zijn voorzien van een gesloten voetring voor beschermde vogels.

In de nieuwsbrief van oktober 2009 laat CITES weten dat de nieuwsbrief van januari 2009 is gerectificeerd.

Het is dus nog steeds niet vereist om de vogels op bijlage X te voorzien van een naadloos gesloten pootring. (Dit is Nationale wetgeving, en het kan zo zijn dat in andere landen deze wel moeten zijn voorzien van een naadloos gesloten pootring. Aangeraden wordt dus om deze vogels wel te ringen en daarbij de maat aan te houden zoals die in de bijlage bij de ringenregeling is opgenomen (2.5 mm).

Wat betreft het advies om bijlage X vogels toch te ringen het volgende (het antwoord is afgestemd met Dienst Regelingen); 

Een bijlage X vogels hoeft zolang ze in Nederland blijven niet te worden voorzien van een pootring (regeling vrijstelling art 13 lid 1). Mocht de vogel uitgevoerd worden naar een land buiten de EU dan is een uitvoervergunning nodig.

Het CITES bureau kan deze alleen afgegeven als de vogel is voorzien van een kenmerk welke voldoet aan de vereisten in artikel 66 van de uitvoeringsverordening.

Artikel 66 lid 8 van de uitvoeringsverordening geeft de omschrijving van een naadloze pootring. Dit is:

'In gevangenschap geboren en gefokte vogels alsook andere in een gecontroleerd milieu geboren vogels worden gemerkt met behulp van een individueel gemerkte naadloze, gesloten pootring.

Als naadloze, gesloten pootring geldt een ononderbroken ring of manchet, zonder enige naad of las, waarmee op geen enkele wijze is geknoeid en waarvan het formaat zodanig is dat hij, nadat hij in de eerste levensdagen van de vogel is aangebracht, niet meer kan worden verwijderd wanneer de poot van de vogel zijn definitieve omvang heeft bereikt, en die commercieel voor dat doel is vervaardigd.'

Wanneer een ring aan deze omschrijving voldoet (individueel gemerkt, naadloos gesloten, commercieel voor dit doel vervaardigd) hoeft dit niet een ring te zijn afgegeven door een erkende bond.

Het advies (van het CITES bureau, Dienst Regelingen) is om de vogel wel te ringen met een ring afgegeven door een erkende bond, omdat deze ring aan alle eisen van art 66 lid 8 uitvoeringsverordening voldoet.

Dit is een advies en geen verplichting. 

Het is nog niet duidelijk of de bijlage bij regeling pootringen per 1 januari 2010 alle bijlage X vogels bevat (ipv 2), of dat de 2 die nu op de bijlage staan eraf gaan. Zodra dit bekend is laten we dit weten. 

Voor de juiste tekst zie hieronder de gerectificeerde nieuwsbrief.

 

NIEUWSBRIEF CITES

januari 2009

Onderwerpen:

·  Bijlage X-vogels

 

Bijlage X-vogels

Vogelsoorten die zijn opgenomen in Bijlage X bij de Uitvoeringsverordening1 zijn vogelsoorten die zijn opgenomen in Bijlage A van de Basisverordening maar zo veel in gevangenschap worden gefokt dat er vrijwel geen wilde exemplaren meer worden verhandeld.

 

EG-certificaat

Als een soort is opgenomen in Bijlage X, is er geen EG-certificaat vereist voor overdracht en commerciële handelingen binnen de Europese Unie (artikel 62, eerste lid van de Uitvoeringsverordening).

 

Uitvoervergunning

De vrijstelling voor Bijlage X-vogels geldt alleen voor EG-certificaten. Wilt u Bijlage X-vogels uitvoeren naar landen buiten de Europese Unie dan heeft u gewoon een uitvoervergunning nodig.

Om deze te verkrijgen moeten de vogels voorzien zijn van een naadloos gesloten pootring (artikel 65, vierde lid van de Uitvoeringsverordening). Vermeld bij uw aanvraag voor een uitvoervergunning dan ook de volledige nummers van de naadloos gesloten pootringen.

 

Naadloos gesloten pootring

Volgens de nationale regelgeving (artikel 12, lid 1 onder a) van de ‘Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten’ is het niet verplicht om Bijlage X-vogels, die aantoonbaar in gevangenschap zijn gefokt (zie CITES Nieuwsbrief juni 2008), te voorzien van een naadloos gesloten pootring. Wij raden u echter wel aan om uw vogel altijd te merken met een naadloos gesloten pootring.

Als de vogel gemerkt is dan moet u het merkteken altijd vermelden op uw aanvraagformulier (artikel 68, tweede lid van de Uitvoeringsverordening).

 

Registratie

Voor soorten die zijn opgenomen op Bijlage X hoeft geen registratie te worden bijgehouden zoals bedoeld in de ‘Regeling administratie bezit van en handel in beschermde dier- en plantensoorten’ (zie ook CITES Nieuwsbrief februari 2008). Dit geldt voor zowel geringde als niet-geringde Bijlage X-vogels.

1 De Uitvoeringsverordening is Verordening (EG) nr. 865/2006. De Uitvoeringsverordening kunt u

terugvinden op:

http://www.hetlnvloket.nl/portal/page?_pageid=122,1780638&_dad=portal&_schema=portal

 

Contactinformatie

U kunt het CITES-bureau bereiken op de volgende manieren:

Heeft u vragen, dan kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur bellen met Het LNV-Loket:

0800 -22 333 22 (voorkeurtoets 5). Vanuit het buitenland: +31 592 332958.

 

Secretaris COM Nederland

Bart Braam