Belangenbehartiging Europese Cultuurvogel

Welkom op de website van B.E.C.

De vereniging die opkomt voor het belang van de Europese Cultuurvogel en het kweken ervan.

Wilt u hier ook deel van uitmaken? Meld u dan nu aan als lid.

Inloggen kweker

Berichten

   

Nieuwsbrief C.O.M. Nederland

15-10-2008

 

Ringenregeling voor beschermde vogels in de praktijk versoepeld.

 

De ‘Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens’, waarin alles is geregeld ten aanzien van het ringen van beschermde vogels (voornamelijk Europese cultuurvogels) ligt bij het ministerie van LNV al een paar jaar op de stapel `te behandelen`. Maar tot voor kort zonder dat er enig tempo in zat.

Het aanpassen van deze regeling heeft binnen het ministerie helaas ook nu nog geen hoge prioriteit. 

Dat de zaak toch in een stroomversnelling is gekomen kunnen wij niet zeggen, maar recente gesprekken tussen C.O.M. Nederland en enkele niet aangesloten bonden met Vogelbescherming Nederland heeft er toch toe geleid dat een COM-delegatie op 10 juli 2008 een gesprek heeft gehad met een aantal beleidsambtenaren van het ministerie. 

Er is een groot aantal wijzigingen doorgenomen o.a. de noodzakelijke aanpassing van verschillende ringmaten. Alle wensen van de bonden zijn opnieuw genoteerd en in het overleg bleek niet van bezwaren, noch bij Vogelbescherming, noch bij L.N.V. 

Een in de praktijk voor de liefhebbers lastige regel is, dat ringen aangevraagd voor een bepaalde soort vogel niet voor een andere soort vogel mogen worden gebruikt, ook niet als er sprake is van dezelfde voorgeschreven ringmaat. Als u bijvoorbeeld ringen voor sijzen aanvraagt, mag u daar niet uw kleine barmsijzen mee ringen, terwijl voor beide vogels ringmaat 2,5 mm is voorgeschreven. 

In het gesprek bij het ministerie was duidelijk, dat alle partijen van mening waren, dat een dergelijke regeling geen enkel doel dient . Als immers in dit soort gevallen wordt vastgehouden aan de regel dat de ring bij een volwassen vogel niet kan worden verwijderd zonder dat de poot wordt beschadigd en de juiste ringmaat wordt gebruikt, wordt aan de regel voldaan 

Door deze lastige regel moest de liefhebber extra ringen aanvragen en dus kosten maken. Hij had niet de mogelijkheid om, als de nood aan de man kwam, om een ring van een andere vogel met dezelfde ringmaat te gebruiken. In de praktijk blijkt bovendien dat de controlerende instanties A.I.D. en politie de regel soms strak hanteren, met alle gevolgen van dien. In het gesprek bleek dat de beleidsambtenaren van mening waren, dat de regeling op dit punt kan worden aangepast.  

Omdat er van de zijde van het ministerie geen bezwaar bestaat tegen het verruimen van deze regel en men daar ook bereid is om de AID ambtenaren in deze zin te adviseren geeft C.O.M. Nederland het volgende advies: 

Liefhebbers met beschermde vogels houden zich strikt aan de regels zoals die in de “ringenregeling” is opgenomen. Slechts in die gevallen waarin men bepaalde vogels moet ringen en door onvoorziene omstandigheden niet beschikt over voor deze vogel aangevraagde ringen, kan men voor andere vogels aangevraagde ringen gebruiken, mits er sprake is van dezelfde ringmaat. 

Overigens wordt bij dit advies opgemerkt, dat er daarbij sprake blijft van een formeel strafbare handeling. 

Bestuur C.O.M. Nederland